RODO

INFORMACJE O ZASADACH PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

BIEŻĄCE PROCESY REKRUTACYJNE

Przesyłając aplikację rekrutacyjną na bieżące procesy rekrutacyjne wyrażasz zgodę na przetwarzanie przekazanych przez Ciebie danych osobowych przez Spółkę Answear.com Spółka Akcyjna właściciela marki „Answear.com”, z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, jako administratora w celu przeprowadzenia rekrutacji przez tą spółkę.
Zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie.
W celu rezygnacji z udziału w rekrutacji prosimy przesłać oświadczenie o cofnięciu zgody korzystając z danych kontaktowych:
Answear.com S.A, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków lub iod@answear.com
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych kandydata przed cofnięciem przez niego zgody.

Administratorem danych osobowych jest spółka Answear.com Spółka Akcyjna, właściciel marki „Answear.com”, z siedzibą w Krakowie Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000816066 „Administrator” lub „Pracodawca”). Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:

Answear.com S.A, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków lub iod@answear.com

Kandydat sam decyduje o zakresie danych udostępnionych w jakikolwiek sposób w toku rekrutacji, w szczególności w formularzu rekrutacyjnym i załączonych dokumentach. Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dane osobowe kandydata będą przetwarzane w celu realizacji procesów rekrutacji w zakresie udzielonej przez kandydata zgody. Zgoda na udział w rekrutacjach prowadzonych przez Pracodawcę jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W celu rezygnacji z udziału w rekrutacji prosimy przesłać oświadczenie o cofnięciu zgody korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych kandydata przed cofnięciem przez niego zgody.
Dane dotyczące rekrutacji są także przetwarzane w celu prowadzenia statystyk i kontroli procesów rekrutacyjnych oraz w celach archiwalnych. Administrator podejmuje te działania z uwagi na obowiązki prawne wynikające z przepisów prawa pracy oraz RODO, w szczególności mając na względzie zapobieganie dyskryminacji i zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów rekrutacji.
Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych powyżej, tj. przez okres prowadzenia przez Administratora procesu rekrutacyjnego, na który Kandydat wyraził zgodę, a w przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres max 3 lat od dnia otrzymania zgłoszenia na stanowiskach w centrali firmy, a także w okresie koniecznym do dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Zgodnie z przepisami RODO, osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do: dostępu do danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora); cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Dane pracownika mogą być udostępniane usługodawcom, z którymi spółki Pracodawca podjął współpracę w zakresie niezbędnym do prowadzenia i obsługi działalności Pracodawcy, w tym doradcom prawnym, podatkowym i kadrowym.

Podane przez kandydata dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dopasowania aplikacji kandydata do aktualnych ofert pracy, z uwzględnieniem wymagań na konkretne stanowisko, wskazanych preferencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Podane dane nie są jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

PRZYSZŁE PROCESY REKRUTACYJNE

Przesyłając aplikację rekrutacyjną na przyszłe procesy rekrutacyjne wyrażasz zgodę na przetwarzanie przekazanych przez Ciebie danych osobowych przez Spółki Answear.com Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 18, właściciela marki „Answear.com” oraz Brandbq Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 18, właściciela marki „Medicine. Everyday Therapy”, jako współadministratorów, w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacyjnych przez te spółki.
Zgoda jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie.
W celu rezygnacji z udziału w rekrutacji prosimy przesłać oświadczenie o cofnięciu zgody korzystając z danych kontaktowych:
Answear.com S.A, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków lub iod@answear.com lub Brandbq Sp. z o.o., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków lub iod@brandbq.pl
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych kandydata przed cofnięciem przez niego zgody.

Współadministratorami danych osobowych są spółki Answear.com Spółka Akcyjna, właściciel marki „Answear.com”, z siedzibą w Krakowie Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000816066 oraz spółka Brandbq Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000372924. Zapytania lub żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować zgodnie z podanymi poniżej danymi kontaktowymi:
Answear.com S.A, Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków lub iod@answear.com
lub, Brandbq Sp. z o.o., Aleja Pokoju 18, 31-564 Kraków, lub iod@brandbq.pl.
dalej łącznie jako „Spółki” lub „Współadministratorzy”.

Kandydat sam decyduje o zakresie danych udostępnionych w jakikolwiek sposób w toku rekrutacji, w szczególności w formularzu rekrutacyjnym i załączonych dokumentach. Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22(1) § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dane osobowe kandydata będą przetwarzane do realizacji procesów rekrutacji w zakresie udzielonej przez kandydata zgody. Zgoda na udział w rekrutacjach prowadzonych przez Spółki jest dobrowolna i może być cofnięta w każdym czasie. W celu rezygnacji z udziału w rekrutacji prosimy przesłać oświadczenie o cofnięciu zgody korzystając z danych kontaktowych podanych powyżej. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych kandydata przed cofnięciem przez niego zgody.
Dane dotyczące rekrutacji są także przetwarzane w celu prowadzenia statystyk i kontroli procesów rekrutacyjnych oraz w celach archiwalnych. Współadministratorzy podejmują te działania z uwagi na obowiązki prawne wynikające z przepisów prawa pracy oraz RODO, w szczególności mając na względzie zapobieganie dyskryminacji i zapewnienie prawidłowego przebiegu procesów rekrutacji.
Dane przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych powyżej, tj. przez okres prowadzenia przez Spółki procesu rekrutacyjnego, na który Kandydat wyraził zgodę, a w przypadku wyrażenia przez Kandydata zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przyszłych procesów rekrutacyjnych przez okres max 3 lat od dnia otrzymania zgłoszenia na stanowiskach w centrali firmy, a także w okresie koniecznym do dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

Zgodnie z przepisami RODO, osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do : dostępu do danych; sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora); cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda). Żądanie realizacji ww. uprawnień może być zgłoszone wobec każdego ze Współadministratorów.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy RODO, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane Kandydata mogą być udostępniane usługodawcom, z którymi Spółki podjęły współpracę w zakresie niezbędnym do prowadzenia i obsługi działalności Spółek, w tym doradcom prawnym, podatkowym i kadrowym, a także hostingodawcom Spółek.

Podane przez Kandydata dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dopasowania aplikacji kandydata do aktualnych ofert pracy, z uwzględnieniem wymagań na konkretne stanowisko, wskazanych preferencji, wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Podane dane nie są jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Pracuj w Answear

ZOBACZ WSZYSTKIE OFERTY